CONTACT & WERKWIJZE

Komt u eens een kijkje nemen in onze showroom? Wilt u weten waar u uw bestelling op kunt komen halen? Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Op deze pagina vindt u alle informatie. Scroll nog even verder naar beneden voor informatie over onze werkwijze.

Adresgegevens:

Industrieterrein de Beverkoog:
Robbenkoog 13
1822BA Alkmaar

Telefoonnummer: 072 562 0850
e-mail adres: mail@stoerebroodplanken.nl

Openingstijden:

maandag

8.0017.00uur
dinsdag8.0017.00uur
woensdag8.0017.00uur
donderdag8.0017.00uur
vrijdag8.0017.00uur
zaterdag9.0016.00uur
zondaggesloten

 

 

Werkwijze:

Wij maken onze producten met de hand, waardoor er veel mogelijkheden zijn. Heeft u speciale wensen, dan kunt u contact met ons opnemen of langskomen in de werkplaats. Bij de werkplaats hebben we ook een showroom waar u de snijplanken, broodplanken, tapasplanken, serveerplanken en hapjesplanken kunt bekijken. We hebben geen enkele standaardplank! Er lopen verschillende houtspecialisten rond, timmermannen, meubelmakers en houtontwerpers. Met één van de houtspecialisten kunt u uw wensen bespreken en de mogelijkheden op een rijtje zetten. Bij ons bent u aan het juiste adres voor massief houten broodplanken met een gewenste afwerking. De standaardproducten zijn te bestellen via onze website.  De prijzen gelden altijd voor de plank op de foto, exclusief behandeling. U kunt bij de aankoop van een product altijd kiezen voor een gebrande plank met olie, een gebrande plank zonder olie of een ongebrande plank met of zonder olie. U kunt de plank namelijk heel gemakkelijk ook zelf behandelen met een hygiënische olie. De standaardafmetingen die gelden voor de prijs staan bij het product omschreven. Mocht er toch iets onduidelijk zijn? Neem dan even contact met ons op!

Over onze levertijd kunt u contact met ons opnemen, bijvoorbeeld door even te bellen naar 072 5620850. Geef dan even aan om wat voor broodplank het gaat (afmetingen). 

Voor onze massief houten broodplanken maken we gebruik van kunstmatig gedroogd hout. Hout heeft altijd de eigenschap om te werken. Wij proberen er voor te zorgen het werken zoveel mogelijk tegen te gaan, door met gedroogd hout te werken. Vaak kunnen we het niet geheel voorkomen dat hout gaat scheuren. Kiest u voor zeer massieve dikke planken of blokken, dan zal het product in de warme woning gaan krimpen. Hoe warmer en vochtiger, hoe meer de plank zal werken. Dat bevestigd wel weer de natuurlijkheid van het product! 

 

Vernieuwen
Onze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de algemene voorwaarden daarom goed door. Stoerebroodplanken.nl is gevestigd te Alkmaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 37151259.

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Stoerebroodplanken.nl zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de algemene voorwaarden, zijn deze voor Stoerebroodplanken.nl slechts bindend, indien en voor zover deze door Stoerebroodplanken.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 2. Prijzen en informatie
1. Alle op Stoerebroodplanken.nl en in andere van Stoerebroodplanken.nl afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op Stoerebroodplanken.nl anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
3. De inhoud van Stoerebroodplanken.nl is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Stoerebroodplanken.nl kan echter niet garanderen dat alle informatie op Stoerebroodplanken.nl te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op Stoerebroodplanken.nl en in andere van Stoerebroodplanken.nl afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4. Stoerebroodplanken.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van Stoerebroodplanken.nl en het voldoen aan de daarbij door Stoerebroodplanken.nl gestelde voorwaarden.
2. Indien klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Stoerebroodplanken.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Stoerebroodplanken.nl het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4. Stoerebroodplanken.nl kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Stoerebroodplanken.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 4. Uitvoering overeenkomst
1. Zodra de bestelling door Stoerebroodplanken.nl is ontvangen, stuurt Stoerebroodplanken.nl de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
2. Stoerebroodplanken.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
3. Op Stoerebroodplanken.nl wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden.
4. Indien Stoerebroodplanken.nl de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij klant daarvan in kennis. klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
5. Stoerebroodplanken.nl raadt klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op klant. Indien uitdrukkelijk anders
is afgesproken, gaat het risico al eerder over op klant. Als klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
7. Stoerebroodplanken.nl is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 5. Herroepingsrecht
1. Dit artikel is slechts van toepassing op de klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
2. klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Stoerebroodplanken.nl binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
3. De termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
• als klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
• als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
• bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
4. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van klant. klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Stoerebroodplanken.nl een raming van deze kosten. Eventuele door klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan klant worden terugbetaald.
5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat klant in een fysieke winkel zou kunnen
6. klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
7. klant kan de overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Stoerebroodplanken.nl, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Stoerebroodplanken.nl kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Stoerebroodplanken.nl bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits een ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
8. Reeds door klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan klant op dezelfde wijze als dat klant de bestelling heeft betaald. Als klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Stoerebroodplanken.nl de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Stoerebroodplanken.nl aanbiedt het product zelf af te halen, mag Stoerebroodplanken.nl wachten met terugbetalen tot Stoerebroodplanken.nl het product heeft ontvangen of tot klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
9. Op Stoerebroodplanken.nl wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
10. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
• Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;

Artikel 6. Betaling
1. klant dient betalingen aan Stoerebroodplanken.nl volgens de in de bestelprocedure en eventueel op Stoerebroodplanken.nl aangegeven betaalmethoden te voldoen. Stoerebroodplanken.nl is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
2. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Stoerebroodplanken.nl is gewezen op de te late betaling en Stoerebroodplanken.nl de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Stoerebroodplanken.nl gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Stoerebroodplanken.nl kan ten voordele van klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 7. Garantie en conformiteit
1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Stoerebroodplanken.nl een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type klanten.
2. Stoerebroodplanken.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Stoerebroodplanken.nl verkoopt producten van hout. Hout werkt en is onderhevig aan invloeden van buitenaf. Voor werking en scheuring en veroudering kan geen garantie worden gegeven.
3. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Stoerebroodplanken.nl daarvan in kennis te stellen.
4. Indien Stoerebroodplanken.nl de klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door klant betaalde prijs over het product.

Artikel 8. Garantie bij zakelijke aankopen
1. Stoerebroodplanken.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Het product is geschikt voor normaal gebruik.
2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Stoerebroodplanken.nl daarvan in kennis te stellen.
3. Indien Stoerebroodplanken.nl de klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.

Artikel 9. Klachtenprocedure
1. Indien klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Stoerebroodplanken.nl, dan kan hij bij Stoerebroodplanken.nl telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
2. Stoerebroodplanken.nl geeft klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Stoerebroodplanken.nl binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van klant.
3. klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
2. De totale aansprakelijkheid van Stoerebroodplanken.nl jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
3. Aansprakelijkheid van Stoerebroodplanken.nl jegens klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Stoerebroodplanken.nl jegens klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Stoerebroodplanken.nl.
5. De aansprakelijkheid van Stoerebroodplanken.nl jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien klant Stoerebroodplanken.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Stoerebroodplanken.nl ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Stoerebroodplanken.nl in staat is adequaat te reageren.
6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Stoerebroodplanken.nl meldt.
7. In geval van overmacht is Stoerebroodplanken.nl niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij klant ontstane schade.
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen
Zolang Zakelijke klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Stoerebroodplanken.nl.
Artikel 12. Persoonsgegevens
Stoerebroodplanken.nl verwerkt de persoonsgegevens van klant conform de op Stoerebroodplanken.nl gepubliceerde privacy statement.|

Artikel 13. Slotbepalingen
1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Stoerebroodplanken.nl gevestigd is.
3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
Stoerebroodplanken.nl
Robbekoog 13
1822BA Alkmaar
telefoon: 072 562 0850
e-mail: mail@Stoerebroodplanken.nl
KvK-nummer: 37151259(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Contact

Heeft u vragen? Bel naar 072 562 0850 of kom langs in onze werkplaats en showroom (Robbenkoog 13 in Alkmaar)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2015 - 2024 Stoere broodplanken | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel